Informácia pre dotknuté osoby podľa nariadenia  GDPR a zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 Prevádzkovateľ

Spoločnosť nasisa s.r.o., so sídlom M. Marečka 12, 841 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 74077/B spracúva a zabezpečuje ochranu osobných údajov dotknutých osôb vo svojich informačných systémoch ako prevádzkovateľ v súlade s nariadením GDPR a so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľom je právnická osoba, s ktorou má dotknutá osoba pracovnoprávny vzťah. Sprostredkovateľ poskytuje osobné informácie prevádzkovateľovi na základe uzatvorenej  zmluvy o prístupe do členskej zóny virtuálnej knižnice stránky: Zdravý pohyb deťom.

Zodpovedná osoba

Zodpovednou osobou je oprávnená osoba, ktorá zabezpečuje dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov v spoločnosti. Kontakt: Marcela Kramplová, info@bublifit.sk

Účel spracúvania a právny základ

Vaše osobné údaje spracúvame na účely evidencie v informačnom systéme – na vytvorenie jedinečných prístupových kont a na komunikáciu prevádzkovateľa s dotknutou osobou. Právny základ spracúvania osobných údajov je zmluva o poskytovaní služieb.

Kategória osobných údajov

Osobné údaje ktoré prevádzkovateľ spracúva patria do kategórie Všeobecné osobné údaje. (Osobnými údajmi sú podľa nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej  fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov.)

Doba uchovávania

Osobné údaje dotknutej osoby sa uchovávajú po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom dotknutej osoby.

Prenos osobných údajov do tretích krajín a medzinárodných inštitúcií

Spoločnosť nevykonáva prenos údajov do tretích krajín a medzinárodných inštitúcií.

Príjemca

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované príjemcom, ktorí majú zákonné oprávnenie na poskytnutie Vašich osobných údajov (napríklad orgány verejnej moci).

Práva dotknutých osôb

Na základe žiadosti ste oprávnený

–          požadovať prístup k Vašim osobným údajom;

–          žiadať opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov;

–          namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov;

–          požadovať prenosnosť Vašich osobných údajov;

–          obmedziť spracúvanie osobných údajov;

–          podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava;

–          svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek dovolať.