Všeobecné obchodné podmienky 

1. ZMLUVNÝ VZŤAH
Medzi nasisa s.r.o., prevádzka Bublinka – centrum pre deti a rodinu, ďalej len Bublinka a rodičom / zákonným zástupcom dieťaťa (v prípade kurzov pre dospelých právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vzniká záväzný zmluvný vzťah:
– vyplnením prihlasovacieho formuláru na www.bublinka.org
– jeho potvrdením, ktoré generuje prihlasovací systém Zooza (ak neobdržíte potvrdzovací e-mail, neodkladne nás kontaktujte).

Zrušenie prihlásenia na kurz, je možné najneskôr do dňa začiatku prvej lekcie daného kurzu, so 100% vrátením poplatku za kurz. V prípade zrušenia vašej účasti na kurze po začiatku prvej lekcie, poplatok za kurz nevraciame – platí i v prípade dňa kedy je prvá hodina uskutočnená. Poplatok vám bude priznaný formou kreditu na iné aktivity v Bublinke.

Bublitábory.
Zrušenie prihlásenia na tábor, je možné najneskôr 14 dní pre začiatkom 1. dňa tábora. Storno poplatok je 30 Eur. V prípade, ak zrušíte registráciu 13 – 2 dni pred začiatkom tábora, storno poplatok je 50% z celkovej sumy poplatku. 1 deň pred začiatkom alebo nenastúpenie do tábora je storno poplatok 100% alebo po dohode v prípade choroby, presunutie na iný termín v danej sezóne.

Zrušenie prihlásenia na kurz alebo tábora, je potrebné uskutočniť písomne, e-mailom na bublifit@gmail.com.

V prípade, ak sa jedná o kurz prevádzkovaný v Bublinke iným prevádzkovateľom, tieto zmluvné podmienky neplatia a záujemca uzatvára zmluvu priamo s lektorom alebo prevádzkovateľom daného kurzu.

2. GARANCIA TRÉNINGOV / LEKCIÍ
Prihlásením si rezervujete MIESTO V KURZE. Bublinka garantuje odtrénovať všetky rezervované lekcie v prihlásenom kurze. V prípade, ak sa tréning / lekcia zruší zo strany Bublinky, poradové číslo lekcií sa automaticky posúva.
Štátne sviatky a školské prázdniny do celkového počtu tréningov / lekcií rovnako nezapočítavame. Ak je dieťa v dôsledku nepredvídateľnej skutočnosti (pandemická karanténa, dlhodobé zdravotné ťažkosti, atď.) neprítomné na lekcii/lekciách a bude Bublinke táto skutočnosť včas a písomne oznámená, kredit z vymeškaných hodín sa započíta a uchová do ďalšej možnej návštevy lekcií.

3. KURZOVNÉ
Kurzovné je stanovené na celý kurz.

Výška kurzovného je určená pre každú aktivitu zvlášť. Platbu vygeneruje rodičovi / zák. zástupcovi systém Zooza ihneď po zaregistrovaní dieťaťa na kurz. Platbu je možné uhradiť prevodom na účet, najneskôr do 2 týždňov od prihlásenia na kurz.

4. ABSENCIE
V prípade choroby, nariadenej karantény, alebo z iného dôvodu, kvôli ktorému sa nemôžete zúčastniť lekcie, kurzovné nevraciame. Registráciou v rezervačnom systéme poskytujeme možnosť odhlásenia sa z lekcie najneskôr 2 hodiny pred začiatkom danej lekcie, čím vám vznikne nárok a možnosť prihlásenia sa na náhradnú hodinu.

V rámci kurzu je možné si nárokovať 3 náhradné hodiny v časovom období kurzu.

Odhlásenie a prihlásenie sa na náhradnú hodinu si riadi rodič, alebo zákonný zástupca sám. Náhradné hodiny je potrebné si vyčerpať do ukončenia kurzu, na ktorý ste sa prihlásili. Posledná vymeškaná hodina sa automaticky, ak bola riadne odhlásená, presúva do nasledujúceho prihláseného kurzu.

7. NESKORŠÍ NÁSTUP
Pri nástupe dieťaťa do kurzu už v čase jeho trvania, sa kurzovné vypočíta alikvotne podľa poradového čísla realizovaného tréningu / lekcie.

8. INÉ

V prípade akýchkoľvek ťažkostí, či záležitostí, ktoré ohrozia vzťah Bublinky a zákazníka nás prosím kontaktujte. Radi vyjdeme v ústrety, ak to bude v našich silách. Sme tu pre rodiny s deťmi a spolu budujeme krásnu komunitu.

Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme:

Bublinka – centrum pre deti a rodiny

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

nasisa s.r.o., M. Marečka 12, 841 08 Bratislava, IČO: 46145150

adresa prevádzky: J. Kostru 1, 841 08 Bratislava

Kontaktné údaje:

Pokiaľ potrebujete osobné údaje o nás týkajúce sa spracúvania údajov, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0907324444 e-mail: info@bublifit.sk

Účel spracúvania osobných údajov:

Spracovanie údajov pre www.bublinka.org alebo pre prihlásenie na niektoré z aktivít Bublinky na internetovej stránke www.bublinka.org  (prihlasovanie detí a dospelých na kurzy a aktivity Bublinky) potrebujeme vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko dieťaťa i rodiča, e-mail, telefón, adresa bydliska a školy, narodenie dieťaťa z nasledujúcich dôvodov:

Vedenie účtovníctva:

Ak ste naším zákazníkom (ak ste seba alebo svoje dieťa prihlásili na niektorú z aktivít Bublinky), vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme vyhoveli stanoveným povinnostiam pre vystavenie a evidenciu dokladov.

Komunikácia počas trvania aktivít v Bublinke:

Je založená na informovaní o kurze, o zmenách, obsahu, zrušení tréningov, o organizovaní odmeňovacích tréningov a tréningov pre rodičov s deťmi, na kontaktovanie v prípade niektorých problémov s dieťaťom (e-mail a telefónne číslo), zaradenie dieťaťa do vhodnejšej vekovej skupiny (vek dieťaťa).

Uvedené príp. iné pridružené reklamné informácie komunikujeme prostredníctvom marketingového nástroja, ktorým je Newsletter: V ňom využívame vaše osobné údaje – vaše meno / meno dieťaťa, e-mail rodiča. 

Ak ste našim zákazníkom, vyrábame záujem z oprávneného súhlasu. Nakoľko predpokladáme, že naše novinky a aktuality o progrese vašich detí vás zaujímajú, a to po dobu 5 rokoch od prihlásenia sa na aktivity Bublinky. Svoj súhlas môžete odvolať písomne e-mailovou správou na info@bublifit.sk

Fotografie a videodokumentácia z aktivít Bublinky:

Na našich kurzoch, táboroch či iných športových aktivitách realizujeme foto a video dokumentáciu. Využívame ich na informovanie rodičov o aktivitách či progrese detí a na reklamné účely, ktoré vystihujú našu činnosť. Ak nechcete, aby ste vy alebo vaše dieťa neboli týmto spôsobom zaznamenávané, dajte nám vedieť mailom na info@gmail.com

Cookies a Google Analytics:

Pri prezeraní našej stránky www.bublinka.org zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej web stránky prichádzate. Používanie súborov cookies pre meranie stránok a prispôsobovanie zobrazenia webových stránok vnímame ako svojich poskytovateľov. Veríme, že vďaka tomu vám môžeme poskytnúť lepšie služby.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov:

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou modernej technológie, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja a chránime ich ako naše vlastné. Prijali sme opatrenia, ktoré obmedzujú technické poškodenie alebo poškodenie osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám, spoločnostiam (ďalej len „Sprostredkovatelia“):

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci alebo spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a sú preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov. Väčšinu operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim tretie strany. Pre zaistenie niektorých dôležitých spracovateľských operácií využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na spracovanie špecializujú a rovnako sa riadia pravidlami GDPR.

Poskytovatelia platformy: Google – Google Analytics

Je možné, že v budúcnosti sa pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania rozhodneme použiť ďalšie aplikácie. V takomto prípade budeme pri výbere spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu, ako keby sme to robili pre seba.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledujúce práva. Právo na informácie ako spracúvame osobné údajeVďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo. Pokiaľ u vás prišlo k zmene v osobných údajoch,  máte právo na ich doplnenie, resp. zmenu prostredníctvom našich informačných kanálov (t.č. kontaktný e-mail). Právo na obmedzené spracovanie môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame vaše nepresné údaje, alebo vôbec nechcete, aby boli využívané. Obmedziť teda môžete ich rozsah alebo účel spracúvania (napríklad odhlásením sa z newslettera, vymedzením fotodokumentácie na reklamné účely. Inými slovami obmedzujete účel spracúvania pre zaslanie obchodných informácií). Ďalej máte Právo na výmaz (byť zabudnutý). V takomto prípade vymažeme vaše osobné údaje z nášho systému i systému čiastočných spracovateľov záloh. Na zabezpečenie tohto práva potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonom a musíme evidovať vystavené daňové doklady (objednávky, faktúry, zmluvy, …) počas lehoty, ktorá je stanovená zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. 

Sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov:

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo obrátiť sa so svojou sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, najprv nás budete pred tým kontaktovať a svoje príp. pochybenie napraviť.

Odhlásenie sa zo zasielania newslettera a obchodných informácií:

E-maily s inšpiráciami, článkami, dokumentáciou progresu vašich detí, produktami a službami, ktoré vám posielame, máte právo zrušiť. Ak nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newsletter na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete zrušiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť:

Uisťujeme vás, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracúvať vaše údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch ako aj o bezpečnostných opatreniach. Táto mlčanlivosť trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.8.2022.