1. „Zdravý pohyb deťom“ je webová stránka slúžiaca ako zásobník pohybových aktivít a materiálov, prípadne iných elektronických súborov a elektronických materiálov potrebných pre pohybové aktivity s deťmi v domácom, či kolektívnom prostredí.

2. „Poskytovateľ“ je občianske združenie Materské centrum Bublinka, so sídlom Jána Smreka 2, 84108 Bratislava, IČO: 31809600 zapísaná dňa 10.10.2005, číslo registrácie VVS/1-900/90-26729, ktorá sa uzatvorením Zmluvy o poskytovaní služieb s objednávateľom zaviazala poskytovať mu služby virtuálnej knižnice „Zdravý pohyb deťom“

3. Registráciou, objednávkou služby a uhradením poplatku registrovaná(ý) súhlasí s:

a) s výškou poplatku na administratívu, skvalitňovanie stránok a podporou na ďalšiu tvorbu na obdobie šiestich mesiacov odo dňa úhrady poplatku.

b) súhlasí s podmienkou, že neposkytne prístup do členskej zóny tretej osobe a uvedomuje si, že prípadným poskytutím prístupu iným používateľom sa dopúšťa protiprávneho konania a ohrozuje existenciu stránok a poškodzuje autorku pohybových aktivít.

c) prehlasuje, že údaje v registračnom formulári sú pravdivé, a zaväzuje sa postupovať pri registrácii podľa pokynov poskytovateľa.

d) súhlasí so zaradením svojich osobných údajov do databázy internetovej stránky „Zdravý pohyb deťom“, ku ktorým má prístup výhradne administrátor.

4. Používateľ má právo na ochranu osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov. Viac v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorá je súčasťou zmluvy o používaní.

5. Používateľ má právo kedykoľvek registráciu zrušiť bez udania dôvodu. V prípade, ak sa tak stane, nemá nárok na vrátenie registračného poplatku.

6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť prístup používateľovi do členskej zóny v prípade, ak dôjde k porušeniu podmienok zmluvy. Poskytovateľ toto používateľovi oznámi písomnou formou prostrednícvtom e-mailu.